Om klubben

Zonta Global Organization jpeg

Klubben representeras av många olika yrkeskategorier. Vid inval av nya medlemmar eftersträvar klubben en varierad yrkeskår samt en jämn åldersfördelning. Stockholm I är stor bidragsgivare till
projekt inom Zonta International. Dit hör bl a internationella serviceprogram, vars syfte är att hjälpa
och stödja kvinnor i världen, se närmare under Klubbens projekt.

Stockholm I arbetar för att stärka medlemmarnas kunskap om och intresse för Zontas internationella och lokala arbete. Genom medlemmarna ska Zontas mål och syfte synliggöras. Som medlem öppnas också möjlighet till möten och nätverkande med beslutsfattande starka kvinnor inom olika typer av verksamheter.

Medlemsavgiften är 1 800 kr per år. Mötesavgiften brukar uppgå till cirka 300 kr. 

SEB Bg 735-3733

Hedersmedlem i Zonta Stockholm I är HM Drottningen.

President i Stockholm I:  Monika Samuelsson, monika@artbyheart.se

Rosen ritad av Annika Silander Hökerberg

Bookmark and Share