Klubbmöten våren 2017 (minnesanteckningar)

Valmöte 2017-04-26

Plats: Clarion Collection Hotel Carlskrona

Protokoll

President Agnetha Meeuwisse hälsade oss välkomna till valmötet. Vi började med att äta. Därefter följde valmötesförhandlingar enligt nedan:

1.     Agnetha Meeuwisse valdes till ordförande för mötet

2.     Till sekreterare valdes Marita Stenbeck

3.     Till justerare valdes Åsa Ringius och Lina Berglind

4.      Mötesdeltagarna godkände mötets behöriga utlysande

5.      Godkännande av dagordning för mötet enligt tidigare utsänt förslag godkändes

6.     Val av styrelse enligt klubbstadgarna § 7. Mötet godkände valberedningens förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2017-2018

President 1år: Victoria Wahlgren

Vice president 1 år: Lina Berglind (president 2 år fr.o.m. valmötet 2018)

Sekreterare 2 år: Maria Lagebrand

Ledamot 1 år: Anna Lindeberg

Suppleant 1år: Teresa Pascual

7.     Val av revisor, revisorssuppleant, valberedning

Revisor 1år: Åsa Ringius

Revisorssuppleant 1år: Ewy Johansson

Valberedning 1 år: Agnetha Meeuwisse och Eva Bergman Ottosson

8.     Inga övriga val av funktionärer enligt klubbstadgarna § 8

9.      Inga övriga frågor. Därmed avslutades valmötesförhandlingarna.

Efter valmötesförhandlingarna rapporterade Agneta Meeuwisse från areamötet, se bilaga. Eva Runerheim påminde oss om att betala medlemsavgiften. Vi hade också lotteri, där överskottet gick till vår klubbkassa. Därefter skålade vi i bubbel och hälsade Pia Solsträte och Marie Dahle välkomna till klubben som nya medlemmar. Åsa Ringius uppmärksammades med ett grodsmycke (Åsas favoritdjur) för att hon har varit klubbens kassör under många år.

Kvällen avslutades med ett trevligt egoföredrag av Victoria Wahlgren.

Nästa möte blir i Ronneby Brunnspark den 31/5 2017.

Marita Stenbeck

Kvällens sekreterare

Marita Stenbeck

    

******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                                2017-03-29

Tolv medlemmar träffades och åt en bit mat på restaurang Parken i Karlskrona . Nio medlemmar och tre gäster. Därav Anna Holmberg och Christina Norlin, verksamhetschef respektive boendesamordnare på Integrationscentrum (IC).

Integrationscentrum

Efter maten följde ett besök på Integrationscentrum. Anna och Christina började med att visa oss lokalerna och berättade att mycket av möblemanget var återbruk. Flera av möblerna hade renoverats på Bubbetorps gård som är en verksamhet i kommunens regi.

Vi lotsades vidare till ett mötesrum för mer information om IC:s arbete. Vi passerade då en lokal som kallas för Café Pratbubblan. En grupp damer, ett antal med barn, hade då ett möte. Genast uppstod spontana och hjärtliga samtal mellan våra medlemmar och kaféets deltagare.

När vi satt oss tillrätta i möteslokalen berättade Anna och Christina om IC:s verksamhet. Kortfattat handlar det om att nyanlända Karlskronabor ska få stöd att så snabbt som möjligt hitta rätt vägar in i det svenska samhället.

Mer konkret handlar det om att nyanlända kan få praktiskt stöd via IC med till exempel kontakter med myndigheter, hitta en språkvän, få information om det svenska samhället och komma igång med fritidsaktiviteter.

Tidigare slussades nyanlända mellan olika instanser och myndigheter vilket var mycket förvirrande och oerhört tidskrävande. Integrationscentrum samarbetar med andra förvaltningar och bolag i Karlskrona kommun, olika myndigheter, föreningar och organisationer och kan på så sätt underlätta för nyanlända att hitta rätt vägar in i samhället snabbare.

Det nationella projektet som kallas ”Språkvän” ryms också under IC:s tak. Monica Nilsson, vägledare Integrationscentrum, kom även in och berättade om denna verksamhet som hon är ansvarig för.

Många intressanta frågor framfördes och besvarades.

President Agnetha Meuwisse avtackade kvällens föreläsare

Innan kvällen avslutades tog vår president, Agnetha Meeuwisse, ordet. Klubbärenden framfördes och avhandlades kort. Information om kommande areamöte och distriktsmöte gavs. Ett lotteri gick av stapeln. Tre priser lottades ut.  Anna och Christina ska tillfrågas att delta vid våra möten framöver. Presidenten tackade Anna och Christina med att utdela Zontarosor till dem. Foton togs och IC kommer att publicera dem på deras FB-sida.   

Kvällen avslutades någon minut innan lokalerna larmades på centralt. Det var en trevlig och mycket intressant kväll. 

Vid pennan

Ann-Kristine Woltil

*******************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                                2017-02-22

 

Februari månads klubbmöte ägde rum på Länsstyrelsen, Karlskrona.

Vi träffades först på restaurang Sjörök där vi åt en god pizza-buffé. Efter den gick vi upp till konferensrummet högst upp i Länsstyrelsens del av huset. Victoria hade förberett lokalen med tre arbetsbord, blädderblock och pennor.

Innan Victoria satte igång workshopen, hade vi en kort presentationsrunda och presenterade oss för kvällens gäst (som sedan presenterade sig själv).

Efter det berättade Victoria om syftet med kvällens workshop: att koppla vårt arbete i vår klubb till den nya jämställdhetspolitiken.

Bakgrunden är att i november 2016 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen kallad ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid”. Där beskriver regeringen hur vår framtida jämställdhetspolitik ska bedrivas i form av sex mål.

Victoria gick kort igenom de nya jämställdhetsmålen och jämförde med de föregående jämställdhetsmålen.

Några klubbmedlemmar diskutetar frågorna under workshopen

Några klubbmedlemmar diskuterar frågorna under workshopen

Därefter delades vi in i tre grupper och genomförde en workshop där vi systematiskt arbetade igenom fyra olika frågor kring hur vi i vår klubb vill arbeta med jämställdhet utifrån de sex målen.

Sammanfattning av workshopen om hur klubben vill jobba med jämställdhet

Sammanfattning av workshopen om hur klubben vill jobba med jämställdhet

Fotot ovan visar en sammanfattning av de tre gruppernas val av två viktigaste förslagen (med ”vad” och ”hur”), utifrån sina diskussioner (eftersom det är lite svårt att läsa texten på fotot har jag också skrivit ut resultatet).

Bord 1:

Vad?

Utbilda om ekonomi ur ett livscykelperspektiv

Hur?

Föreläsning en gång per termin. Zonta-medlemmar i första hand

 

Vad?

Inhämta, utveckla och utbyta erfarenheter och tankar

Hur?

Bjuda in olika representanter, t ex Unga feminister, politiska ungdomsförbund (kanske delta i gymnasiemässa?)

 

Bord 2:

Vad?

Öka egen kunskap (inom jämställdhetsområdet)

Hur?

Studiecirklar, nätverk

 

Vad?

Väcka opinion, sprida fakta

Hur?

Något uppseendeväckande (t ex skor i köpcentrum som symboliserar varje mördad kvinna)

Bord 3:

Vad?

(Vara) normkritisk – jämt, överallt

Hur?

Gender-timer (applikation för mobilen som kan användas för att mäta män respektive kvinnors taltid), ge oss själva ”läxor” (läsa in oss på någon aspekt och presentera på fem-tio minuter vid ett klubbmöte)

 

Vad?

Lära oss mer och öka vår egen kunskap (bli ambassadörer för jämställdhet)

Hur?

Föreläsningar. Bjuda in unga människor för att lära oss hur de ser på jämställdhet

 

Avslutningsvis beslöt vi att överlämna resultatet av workshopen till den kommande klubbstyrelsen.

Vår vice-president Victoria fick en gul zonta-ros som tack för en väl genomförd workshop.

Vice-president Victoria vid tavlan

Vice-president Victoria vid tavlan

Innan vi avslutade kvällen, tog Victoria upp några klubbärenden;

  • Distriktsmötet i Kalmar i maj - klubben behöver senast den 20 april anmäla vem som blir vår delegat respektive suppleant (övriga deltagare måste anmäla sig senast den 10 april). Victoria kan eventuellt tänka sig att bli vår delegat
  • 8 mars – klubben kommer inte att hålla något arrangemang i år på Internationella kvinnodagen
  • President-möte i Hässleholm – varken Victoria eller president Agnetha har möjlighet att delta
  • Nästa klubbmöte äger rum onsdag 29 mars och då kommer vi att besöka kommunens nyöppnade integrationscentrum.

Närvarande var tio medlemmar och en gäst, totalt elva personer.

Vid pennan

Maria Lagebrand

 

 

 

*********************************************************************

Karlskrona-Ronneby Zontaklubb                                                                                2017-01-25 

Första klubbmötet för året ägde rum på bildningsförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) men först träffades vi på restaurang Toscana för middag, innan vi promenerade över till NBV:s lokaler på Ronnebygatan 28.

Där började vi mötet med att President Agnetha Meeuwisse hälsade alla välkomna och tackade Lotta Karlsson, distriktschef på NBV Sydost och Aida Liljeström, verksamhetsutvecklare på NBV Sydost för att vi fick låna NBV:s lokaler för klubbmötet. Presidenten riktade också ett speciellt varmt välkomnande till Faiza Shire Ahmed, kontaktperson från Somaliska kulturföreningen, och representanterna från Bosnien Hercegovinas kvinnoförening ”Respekt” Alma Puskar och Mirsada Kakriman. Både Somaliska kulturföreningen och Bosnien Hercegovinas kvinnoförening ”Respekt” är medlemmar i NBV.

Aida Liljeström och Lotta Karlsson, NBV

Aida Liljeström och Lotta Karlsson, NBV

President Agnetha Meeuwisse började med att kort berätta om Zontas mål, historia mm. Därefter tog Lotta Karlsson vid och berättade för oss hur bildningsförbundet NBV, som är tredje största i landet, är organiserat och bedriver sin verksamhet.

Efter det var det dags för kvällens huvudtalare som var Fazia Shire Ahmed från Somaliska kulturföreningen. Somaliska kulturföreningen (i Karlskrona) har ca 50 medlemmar, både män och kvinnor. Föreningen ägnar sig åt traditionell matlagning, hantverk, lära sig svenska mm.

Kvällens tema var kvinnlig könsstympning och Faiza berättade att det är en tradition som är vanligast förekommande i delar av Afrika (och Indonesien), totalt ca 30 länder.

Uppskattningsvis könsstympas fler än två miljoner mellan 4 och 11 år varje år, och mer än 200 miljoner kvinnor och flickor som lever idag har utsatts för någon form av könsstympning. Sedvänjan har praktiserats i mer än 3000 år (man har hittat mumier som är könsstympade). Det finns tre former av kvinnlig könsstympning: klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål; delvis eller totalt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna; borttagande av klitoris, inre o yttre blygdläppar och förminskning av den vaginala öppningen genom att huden sys ihop.

Könsstympning är ett trauma för flickan/kvinnan och medför långsiktiga fysiska och känslomässiga komplikationer. Svår smärta, stress, infektioner och psykiska problem kan uppstå efter ingreppet liksom kraftiga blödningar, infertilitet och död. Kvinnans sexualliv blir också ofta mycket smärtsamt och svårt.

Kvinnlig könsstympning är inget religiöst påbud utan en sedvänja och det finns olika teorier om hur och varför den uppstod. Kvinnlig könsstympning är att sätt att kontrollera kvinnans sexualitet, eftersom den sexuella njutningen minskar och kvinnan därför antas vara trogen sin man. Kvinnlig könsstympning är tabu och inget man pratar om, eller traditionellt diskuterat men idag ifrågasätter allt fler traditionen och många länder har också antagit lagar som förbjuder könsstympning.

Fazia arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning genom att hålla föreläsningar och berätta om det här tabu-belagda ämnet. Fazia berättade att ingreppet är förbjudet i Sverige (och många andra länder) men att familjerna då tar med sina döttrar på ”semester” till hemlandet, där ingreppet utförs, trots att det även kan vara ett brott i hemlandet.

Fazia avslutade med att konstatera att för att stoppa kvinnlig könsstympning måste männen påverkas, eftersom de länder där kvinnlig könsstympning utförs är (starka) patriarkat.

President Agnetha Meeuwisse överlämnar en gul zonta-ros till Fazia Shire Ahmed

President Agnetha Meeuwisse överlämnade en gul zonta-ros till Fazia Shire Ahmed

President Agnetha Meeuwisse överlämnade en gul zonta-rosa till Faiza och tackade för en hennes medverkan och att hon fortsätter att informera om det här mycket svåra ämnet och området!

Därefter var det dags för sista punkt på programmet vilket var Bosnien Hercegovinas kvinnoförening ”Respekt”. Zonta-klubben har vid en tidigare klubbkväll haft nöjet att lyssna på Alma Puskar och då lärde vi oss att föreningen bildades år 2005 i Karlskrona för att samla sig kring den bosniska kulturen och språket, vilket ”Respekt” gör i form av studiecirklar. De har två dansgrupper, en läsecirkel och en matlagningscirkel.

”Respekt” har fler strängar på sin lyra och har bl a ordnat en modevisning, en konferens under temat ”Att förebygga mäns våld mot kvinnor”. De firade sitt tio-årsjubileum de med föredragskväll av inbjudna bosniska kvinnor i ledandes ställning.

Avslutningsvis berättade Alma att Respekt även samarbetar även med den lokala teaterföreningen Karlskrona Riksteaterförening för att kunna erbjuda teater, musik etc. på bosniska.

Presidenten överlämnade en gul zonta-rosa till Lotta Karlsson och Aida Liljeström och tackade för en mycket intressant kväll.

 President Agnetha Meeuwisse överlämnar en gul zonta-ros till Aida Liljeström

President Agnetha Meeuwisse överlämnade en gul zonta-ros till Aida Liljeström

Vår president Agnetha avslutade kvällen med att påminna om nästa möte onsdag 22 februari då det blir workshop med vår vice-president Victoria C Wahlgren med titeln ”Zontas framtida jämställdhetsarbete” och då kommer vi att träffas på Länsstyrelsen.

Närvarande var tolv medlemmar och fem gäster, totalt 17 personer.

Vid pennan

Maria Lagebrand

klubbsekreterare

Bookmark and Share