Klubbens projekt 2014-2016

Internationella Serviceprojekt

Klubben bidrar med medel till Zonta Internationals många serviceprojekt.

Zonta International Foundation, ZIF är den officiella välgörenhetsorganisationen inom Zonta International. ZIFs uppdrag är att samla in och förvalta medel för att ge ekonomiskt stöd till program som förbättrar kvinnors möjligheter till utbildning och förbättrad hälsa, samt till projekt som syftar till att genom opinionsbildning och lagstiftning eliminera våld mot kvinnor.

Vid varje Convention (Zontas högsta beslutande organ, som äger rum vartannat jämnt år) beslutas om vilka serviceprojekt och ZISVAW projekt som ska stödjas för de två kommande åren och vilka medel som ska avsättas till respektive projekt. Projekten pågår normalt i två år men förlängs i vissa fall ytterligare två år. Samtidigt beslutas även om de medel som ska avsättas till de olika stipendiefonderna. 

Zonta Internationals Serviceprogram har pågått sedan 1956 och sker oftast i samarbete med olika FN-organ, främst UNICEF (United Nations Children´s fund), UN Women och UNFPA (United Nations Population fund).

Internationella Serviceprojekt 2014-2016

Eliminating Obstetric fistula in Liberia

ZIF har stöttat detta projekt i tre biennier och fortsätter ytterligare ett biennium. Målet är att eliminera fistel-problem som uppkommit på grund av förlossningsskada. Se video

HIV free generation in Rwanda

ZIF har stöttat detta projekt i tre biennier och fortsätter ytterligare ett biennium. Målet är att bidra till att skapa ett land, fritt från aids och nya fall av HIV-smitta bland barn, ungdomar, kvinnor och familjer; att stötta den nationella satsningen på att skapa one-stop-centres (centra som erbjuder all nödvändig hjälp under samma tak, som t ex medicinsk vård och behandling, socio-ekonomisk, juridisk hjälp etc) samt att samhället vidtar förebyggande åtgärder mot våld mot kvinnor och barn. Se video

Gender Responsive Schools in Vietnam

Projektets mål är att främja könsneutrala normer och förebygga könsrelaterat våld i och omkring 20 skolor för tonårsflickor/pojkar i Hanoi. Projektet innebär att utbilda unga gruppambassadörer att organisera kampanjer tillsammans med lärare och vårdgivare med mottot att förhindra könsrelaterat våld. Målet är också att Hanois utbildningsdepartement erkänner denna skolmodell och vidtar aktiva åtgärder för att sprida modellen i skolsystemet i Vietnam.

ZISVAW-program 2014-2016

Minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i Niger

Projektets mål är att, i Nigers fyra regioner, nå 25 000 tonårsflickor inom två år med information om deras rättigheter till utbildning och god hälsa. Detta sker genom att ge dem tillgång till mentorer och kvinnliga ledare. Målet är också att hos ca 400 000 invånare i samhällena i regionerna öka medvetenheten om tonåringars rättigheter och hur de kan skyddas mot våld. Se video

Förebygga och minska könsdiskriminering och våld mot kvinnor/flickor genom icke-formell utbildning av unga ledare i ett stort antal länder

Projektets mål är att öka medvetenhet och kunskap om könsrelaterat våld genom icke-formell utbildningsinsats; att öka engagemanget hos ungdomar med avsikt att förebygga könsstereotyper, diskriminering och våld mot kvinnor/flickor genom opinions- och folkbildning. Projektet genomförs i samarbete med UN Women och World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). WAGGGS är världens största organisation för flickor. Uppskattningsvis kommer 800 000 ungdomar att vara involverade i genomförandet av programmet från juni 2016.

Internationella stipendier

 Amelia Earhart fellowship, Jane M Klausman Women in Business scholarship och Young Women in Public Affairs (YWPA) award program.


Lokala aktiviteter

Klubben stöttar Kvinnojouren i Lund. 
Klubbens medlemmar deltar som volontärer i telefonjour med stödsamtal.
Klubben stödjer sommarlägerverksamheten ekonomiskt. 

Bookmark and Share