2013

                                                             

 

 

Nr 0778 Area 04 District 21 www.zonta21.org

 

Protokoll från årsmöte

måndagen den 2 september 2013

 

1. Val av ordförande för mötet.
Avgående presidenten Pia Sterner valdes till ordförande för mötet 

2. Val av sekreterare för mötet
Marianne Nordström valdes till sekreterare för mötet

3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Ninet Dessner och Elisabeth Hägg Fredén valdes till justerare 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet befanns utlyst i rätt tid.

 5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna

 6. Revisionsberättelse
Ninet Dessner läste upp revisionsberättelsen, som godkändes av mötet.

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 1 juni 2012 -31 maj 2013
Resultat- och balansräkningen fastställdes

 8. Fråga om ansvarsfrihet för föregående räkenskapsårs styrelse
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår

9. Godkännande av budget för kommande verksamhetsår
Vissa korrigeringar gjordes. Det tidigare beslutet att slopa inträdesavgiften på 200 kronor revs upp och återinfördes efter röstning och godkändes. Musikstipendiet ska återinsättas, men inte enbart gälla musik . Därför ska det endast heta Stipendium. Förslaget godkändes.

10. Fastställande av årsavgift
Beslutades att samma årsavgift ska gälla för år 2014-2015, d.v.s 1200 kr

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor

12. Mötets avslutande

 

Pia Sterner                         Marianne Nordström

…………………………….. ……………………………………

avgående president             sekreterare

 

Ninet Dessner             Elisabeth Hägg Fredén

…………………………….. ……………………………………

justerare                         justerare

Bookmark and Share