2014

 

                                                         

 

Protokoll från årsmötet den 1 september 2014

1. Till ordförande för mötet valdes Lena Lindqvist.

2. Till sekreterare valdes Marianne Nordström.

3. Mi Roubert och Cathrina Nordin valdes att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

4. Mötet hade utlysts i rätt tid.

5. Dagordningen fastställdes och godkändes.

6. Verksamhetsberättelsen godkändes.

7. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

8. Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 1 juni 2013 – 31 maj 2014 godkändes.

9. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

10. Budget för kommande verksamhetsår godkändes. 20.000 kr av våra insamlade medel föreslogs gå till Zontas internationella fond. Förslaget godkändes.

11. Årsavgiften fastställdes till att vara densamma som tidigare.

12. Övriga frågor. Presidentperioden föreslogs ändrad så att den stämmer med Convention på ett bättre sätt. Möjligheten att förändra presidentperioden ska undersökas. Om möjligheten finns fattas beslut i klubben vid valmötet 2015.
Verksamhetsplan skickas ut till samtliga i klubben med kallelsen till oktobermötet.

13. Mötet avslutades.

 

……………………………………………………… …………………………………………………………………

Lena Lindqvist                   Marianne Nordström

President                                     Sekreterare

 

Justeras:

………………………………………………………. ………………………………………………………………..

Mi Roubert                                     Cathrina Nordin

Bookmark and Share